Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.

VI VIL TA VÅR DEL AV SAMFUNNSANSVARET

 

Initiativ for etisk handel-medlemskap


Vi er medlem av Initiativ for Etisk Handel (IEH). Initiativ for Etisk handel er et medlemsbasert ressurs- og kompetansesenter for etisk handel bestående av bedrifter, virksomheter i offentlig sektor og organisasjoner. Formålet er samarbeid som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø, Medlemskap i IEH forplikter til konkret og målrettet forbedringsarbeid over tid.
Gjennom vårt medlemskap vil vi være forpliktet til å rapportere årlig til IEH. Disse rapportene vil være tilgjengelige for alle på IEH’s nettsider.

 

Rettferdig produksjon og innkjøpspraksis


I Next Sport har vi de siste årene hatt høyt fokus på vår innkjøpspraksis, hva som kan forbedres og hva leverandørene våre trenger og ønsker fra oss. Vi skal alltid betale på tiden, ikke forvente urealistiske priser eller leveringer, og vi skal kunne stå inne for det vi har sagt. Hos oss er vi opptatt av å holde orden i sysakene, og vi ønsker at leverandørene skal ha en forutsigbar og rettferdig samarbeidspartner. Ved å planlegge innkjøp i lavsesong, har vi kunnet bidra til at leverandørene vil få en jevnere produksjonslinje og et mer oversiktlig kostnadsbilde. Vi har personlig kontakt med alle våre produsenter, og bruker aldri et tredje ledd for produksjonen av våre produkter. Vi har en egen ansatt i Kina som besøker nye leverandører, og som samarbeider med eksisterende leverandører for en kontinuerlig dialog. Vi designer alle våre produkter på vårt kontor i Kristiansand, og har dermed førsteleddskontakt med produsenten, og sitter med opplysninger om alle komponenter som blir brukt per produkt. Vi opplever i produksjonssammenheng at økt kunnskap også gir økt kvalitet, og er derfor blitt svært bevisste på hvor vi kjøper vårt tilbehør og hvor det kommer i fra.

 

Langvarig tilstedeværelse og leverandørforhold


Next Sport startet å produsere varer i Kina i 2006, vi har siden den gang hatt svært lav utskiftning av leverandører, og flere har vært med oss hele vår levetid. Vi prøver alltid å produsere samlede kolleksjoner hos flere av de samme leverandørene, og bytter sjeldent produktene mellom ulike leverandører. Vi produserer 95% av våre varer i Kina. Hver sesong har vi mellom 30-40 aktive leverandører, og på et år kan vi ha vært innom så mye som 70 leverandører. Det er derfor viktig for oss å ha et godt system som ivaretar alle parters interesse. Vi har derfor utarbeidet en ”General Supplier Contract” hvor vi oppsummerer våre forventninger til nye leverandører. Her har vi retningslinjer og betingelser vi stiller til vårt samarbeid, samt en Code of Conduct utarbeidet av Initiativ for Etisk Handel. Les vår Code of Conduct her. For oss er det viktig at leverandørene har forutsigbare samarbeidspartnere, og med en langvarig tilstedeværelse vil man ha muligheter for å skape endringer over tid i riktig retning er vår filosofi.  

 

 

Øko-Tex 100


Flere av våre plagg er merket med Øko-tex 100. For oss er det spesielt viktig at tøy som sitter inntil kroppen skal holde disse kravene. Ullundertøyet vårt er derfor Øko-tex merket. Under denne standarden skal ikke plaggene inneholde allergifremkallende fargestoffer eller kreftfremkallende fargestoffer. Vi gir også en garanti for at produktet er testet for innhold av klorerte fenoler, ftalater, organiske tinnforbindelser med mer.
Les mer om Øko-tex 100.

 

Dyrevelferd og miljø


Vi ønsker ikke å utnytte oss av dårlig dyrevelferd eller miljø! Vi har derfor noen enkle leveregler når det kommer til dyrevelferd og miljø:

  • Vi bruker ikke ekte pels og støtter ikke de som gjør det! https://www.dyrevern.no/pelsfri/pelsfri_mote/merker_mot_pels
  • Vi ønsker at dun fra and eller gås brukt i våre jakker skal være et biprodukt av matproduksjon, og dette må leverandøren garantere for i eget dokument per produksjon.
  • Vi ønsker at ull brukt i våre ullundertøy ikke skal komme fra sau som er blitt utsatt for mulesing! Også dette må leverandøren garantere for i eget dokument per produksjon.
  • Vi bruker ikke ekte skinn, kun imitasjoner laget i PU på våre plagg.
  • Vi jobber kontinuerlig med å redusere flyfrakt av våre varer, og setter oss årlige reduksjonsmål for å unngå bruk av fly som transportmetode.

 

Etiske retningslinjer (Code of Conduct) for

Next Sport AS

 

Innledning
Next Sport AS jobber for å fremme til gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører, har Next Sport AS utarbeidet retningslinjer for etisk handel. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.


Next Sport AS er medlem i Initiativ for etisk handel (IEH). IEH er en medlemsorganisasjon for organisasjoner, private og offentlige virksomheter, og en pådriver og et ressurssenter for etisk handel. Next Sport AS rapporterer til IEH på progresjon i vårt arbeid med etisk handel og denne rapporten er offentlig tilgjengelig.

 

Prinsipper
Våre leverandører skal levere varer og tjenester til Next Sport AS som er produsert i overensstemmelse med retningslinjene. Leverandørene skal også videreformidle og følge opp retningslinjene hos sine underleverandører.


På oppfordring fra Next Sport AS må leverandøren kunne dokumentere at retningslinjene etterleves. Det kan gjøres ved egenerklæring, oppfølgingssamtaler med Next Sport AS og/eller kartlegging av arbeidsforholdene på produksjonssted. Dersom Next Sport AS ønsker å kartlegge underleverandør, plikter leverandøren å oppgi navn og kontaktopplysninger på denne.


Ved brudd på de etiske retningslinjene vil Next Sport AS i samarbeid med leverandør lage en plan for utbedring av manglene. Utbedring skal skje innen rimelig tid. Heving av kontrakt vil kun forekomme dersom leverandør, etter gjentagende henvendelser, ikke viser vilje til å rette opp i forholdene.
Sosiale og miljømessige standarder vil bli tillagt vekt ved valg av nye leverandører.

 

Krav til egen virksomhet
Next Sport AS vil kontinuerlig jobbe for å forbedre egen policy og praksis som kan bidra til at leverandørene etterfølger våre retningslinjer for etisk handel.


Next Sport AS, inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del eller fordeler for kunder, agenter eller leverandører.


Next Sports leverandører skal unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.

 

Krav til forhold i leverandørkjeden
IEHs retningslinjer for etisk handel er basert på internasjonalt anerkjente FN- og ILO-konvensjoner og angir minimums- og ikke maksimumsstandarder. Lovgivningen på produksjonsstedet skal respekteres. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden gjelde.

 

1. Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105)
1.1. Det skal ikke forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.
1.2. Arbeidere skal ikke måtte levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver og skal fritt kunne avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.

 

2. Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154)
2.1. Arbeidere skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget ønske, og til å forhandle kollektivt. Arbeidsgiver skal ikke blande seg inn i, hindre eller motarbeide fagorganisering eller kollektive forhandlinger.
2.2. Fagforeningsrepresentanter skal ikke diskrimineres eller hindres i å utføre sitt fagforeningsarbeid.
2.3. Dersom retten til fri organisering og/eller kollektive forhandlinger er begrenset ved lov, skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke hindre alternative mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling.

 

3. Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjon nr. 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146)
3.1. Minstealder for arbeidere skal ikke være mindre enn 15 år og i tråd med
i) nasjonal minstealder for ansettelse, eller;
ii) minstealder for obligatorisk skolegang,
med høyeste alder som gjeldende. Dersom lokal minstealder er satt til 14 år i tråd med unntaket i ILO konvensjon 138, kan dette aksepteres.
3.2. Nyrekruttering av barnearbeidere i strid med ovennevnte minstealder skal ikke finne sted.
3.3. Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som er til skade for deres helse, sikkerhet eller moral, inkludert nattarbeid.
3.4. Det skal etableres handlingsplaner for snarlig utfasing av barnearbeid som er i strid med ILO-konvensjonene 138 og 182. Handlingsplanene skal dokumenteres og kommuniseres til relevant personale og andre interessenter. Det skal legges til rette for støtteordninger hvor barn gis mulighet til utdanning inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder.

 

4. Diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og 111 og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon)
4.1. Det skal ikke forekomme diskriminering når det gjelder ansettelse, avlønning, opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, kjønn, sivil status, seksuell legning, fagforeningsarbeid eller politisk tilhørighet.
4.2. Det skal etableres vern mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende adferd og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag, f. eks ekteskap, graviditet, foreldrestand eller status som HIV-smittet.

 

5. Brutal behandling
5.1. Fysisk mishandling eller avstraffelse, eller trussel om fysisk mishandling er forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk og andre former for ydmykelser.

 

6. Helse, miljø og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og anbefaling nr. 164)
6.1. Det skal arbeides for å sikre arbeidere et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Farlige kjemikalier og andre stoffer skal håndteres forsvarlig. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og minimere ulykker og helseskader som resultat av, eller relatert til, forhold på arbeidsplassen.
6.2. Arbeidere skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet. Helse- og sikkerhetsopplæring skal gjentas for nyansatte og omplasserte arbeidere.
6.3. Arbeidere skal ha tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann. Hvis relevant, skal arbeidsgiver også besørge tilgang til fasiliteter for trygg oppbevaring av mat.
6.4. Hvis arbeidsgiver tilbyr losji, skal dette være rent, sikkert, tilstrekkelig ventilert og med tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann.

 

7. Lønn (ILO konvensjon nr. 131)
7.1. Lønn til arbeidere for en normal arbeidsuke skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller bransjestandard, den høyeste gjelder. Lønn skal alltid være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov, inkludert noe sparing.
7.2. Lønnsforhold og utbetaling av lønn skal være skriftlig avtalefestet før arbeidet påbegynnes. Avtalen skal være forståelig for arbeideren.
7.3. Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon tillates ikke.

 

8. Arbeidstid (ILO konvensjon nr. 1 og 14)
8.1. Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller bransjestandard, og ikke overstige arbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner. Normal arbeidstid per uke skal vanligvis ikke overstige 48 timer.
8.2. Arbeidere skal ha minst én fridag per 7 dager.
8.3. Overtid skal være begrenset og frivillig. Anbefalt maksimum overtid er 12 timer per uke, dvs. samlet arbeidstid på 60 timer per uke. Unntak fra dette kan aksepteres dersom det er regulert av en kollektiv avtale eller nasjonal lov.
8.4. Arbeidere skal alltid ha overtidstillegg ved arbeidstidstid over normal arbeidstid (se punkt 8.1 over), minimum i tråd med gjeldende lover.

 

9. Regulære ansettelser
9.1. Forpliktelser overfor arbeidere, i tråd med internasjonale konvensjoner, nasjonale lover og regler om regulære ansettelser skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner.
9.2. Alle arbeidere har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår.
9.3. Lærlingprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold.

 

10. Marginaliserte befolkningsgrupper
10.1. Produksjon og bruk av naturressurser skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlag for marginaliserte befolkningsgrupper, for eksempel ved å beslaglegge store landarealer, uforsvarlig bruk av vann eller andre naturressurser som befolkningsgruppene er avhengig av.

 

11. Miljø
11.1. Tiltak for å redusere negative effekter på helse og miljø i hele verdikjeden skal gjennomføres gjennom minimering av utslipp, fremme effektiv og bærekraftig ressursbruk, inkludert energi og vann og minimering av drivhusgassutslipp i produksjon og transport. Lokalmiljøet på produksjonsstedet skal ikke bli drevet rovdrift på eller skadet av forurensning.
11.2. Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og -reguleringer skal overholdes og relevante utslippstillatelser skal innhentes.

 

12. Korrupsjon
12.1. Alle former for bestikkelser, er uakseptabelt, så som bruken av alternative kanaler for å sikre illegitime private eller arbeidsrelaterte fordeler til kunder, agenter, kontraktører, leverandører eller deres tilsatte samt offentlige tjenestemenn/-kvinner.

 

13. Dyrevelferd
13.1 Etiske aspekter og miljøhensyn slik som geografisk kartlegging, bærekraftige produksjoner og dyrenes velferd skal bli tatt i betraktning når Next Sport AS velger leverandører til animalske fibre/biprodukter.
13.2 Pels. Next Sport AS skal ikke bruke pels fra dyr som er drettet opp eller fanget vesentlig for pelsens skyld, og der falsk pels ikke er et alternativ, må vi finne pels fra dyr felt av lisensierte jegere.
13.3 Mulesing. Next Sport AS skal ikke bruke ull fra sauer som har vært utsatt for mulesing.
13.4 Lær og skinn. Next Sport AS skal kun bruke ekte skinn fra dyr som sau, kyr eller gris der hovedformålet er matproduksjon, og skinnet dermed blir et biprodukt. Next Sport AS ønsker også å unngå å kjøpe disse biproduktene fra spesielt belastede områder med tanke på dyrenes velferd. Dette gjelder også dyrenes transport fra/til slakteri eller flytting.
13.5 Dun. Next Sport AS skal ikke bruke dun som er plukket fra levende fugler. Dunen må være et biprodukt, der hovedformålet for fuglen har vært matproduksjon.

 

14. Ledelsessystem hos leverandører
Ledelsessystem er sentralt for implementering av etiske retningslinjer. Next Sport AS understreker viktigheten av at leverandør har systemer som støtter implementeringen av disse. Forventningene er tydeliggjort ved at:

  • Leverandøren bør utpeke en ansvarlig, sentralt i organisasjonen, for implementering av de etiske retningslinjene i egen virksomhet
  • Leverandøren skal gjøre retningslinjene kjent i alle relevante deler av sin organisasjon
  • Leverandøren skal innhente samtykke fra Next Sport AS før produksjon eller deler av produksjon settes ut til en underleverandør/kontraktør der dette ikke er avtalt på forhånd
  • Leverandøren skal kunne gjøre rede for hvor varer som er bestilt av Next Sport AS blir produsert.